top of page

Hội đồng Giám Khảo Quốc tế
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK 2022 

Giám Khảo Quốc Tế 
2022 . Profile 

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK 

THAM GIA GIẢI THƯỞNG 2024

"Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK nhằm tôn vinh và phát huy những thành tựu thiết kế nổi bật nhất trong các ngành và đa dạng các lĩnh vực."

VMARK Award Submission

INTERIOR . ARCHITECTURE  /  PRODUCT 

FASHION  /  GRAPHIC . MULTIMEDIA

THAM GIA GIẢI THƯỞNG

bottom of page